DORPSBELANGENVERENIGING

RUINERWOLD BERGHUIZEN

Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen Publicatie Wolder Courant van 14 juli 2021

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Uitbreiding Hoge Akkers, Ruinerwold’

Burgemeesters en wethouders van De Wolden maken bekend dat het voorontwerp
bestemmingsplan ‘Ruinerwold, uitbreiding Hoge Akkers’ ter inzage wordt gelegd. Deze publicatie is ook een kennisgeving overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

Het plan
De voorgenomen uitbreiding van bedrijventerrein Hoge Akkers vindt plaats in westelijke richting, aansluitend op het bestaande bedrijventerrein en ten zuiden van Haakswold 11 (zie kaartje). Een deel van het huidige bedrijventerrein wordt meegenomen (meest westelijke strook van het bestaande terrein) evenals de noordelijk gelegen agrarische gronden (blijft agrarisch). Ook wordt een nieuwe ontsluitingsweg richting Haakswold (oostelijk langs perceel Haakswold 11) in het plan verwerkt.

Ter inzage
Het voorontwerp bestemmingsplan ligt van 15 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021 ter inzage voor inspraak. Inzien kan via:
• De gemeentelijke website: www.dewolden.nl/bestemmingsplan
• Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde (op afspraak)
• www.ruimtelijkeplannen.nl, zoek op plan-ID-nummer:
NL.IMRO.1690.2020BP1006002-VO01

Informatie
Voor informatie en vragen omtrent het plan kunt u verder terecht bij Ramon ter Stege (email: r.ter.stege@dewoldenhoogeveen.nl) of Dick Roessink (email: d.roessink@dewoldenhoogeveen.nl).

Inspraak
Iedereen kan tijdens de bovengenoemde inspraaktermijn bij het college van burgemeester en wethouders een inspraakreactie indienen op het voorontwerp bestemmingsplan. U kunt dit schriftelijk doen via Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde.
11.07.2021 11:44 amBekijk op Facebook

Bestuur:

Voorzitter: Frits Timmerman

Secretaris: Anja Herskamp-Veld

Penningmeester: Jelle Wagenaar

Leden: Geu Benak, Joke Telman, Danny Tange, Nico Huiskes, Henk de Jonge, Frans van Saagsvelt

Contact: info@dbvruinerwoldberghuizen.nl