GEBIED

In het gebied rond Ruinerwold spreekt men van een authentiek slagenlandschap. Dit gebied bestond in de Middeleeuwen nog uit veen. Het was onbewoonbaar. Monniken uit het klooster in Ruinen hebben Ruinerwold vanaf midden 12e eeuw ontgonnen. Door de ontginning ontstonden zeer lange, smalle kavels naast elkaar met steeds aan de kopse kant een boerderij.

Het dubbellint

Het ruimtelijke karakter van het ongeveer 7,5 km lange en 1,5 km brede dubbellint van Ruinerwold wordt bepaald door twee parallel aan elkaar lopende bebouwingslinten te midden van een vrijwel open landschap. Het licht slingerende noordelijke bebouwingslint verspringt aan de oostzijde ter hoogte van de voormalige kluften Oosteinde en De Kraak en aan de westzijde ter hoogte van Haakswold. Een belangrijke ruimtelijke karakteristiek is het onbebouwde ‘open’ grasland tussen de dubbele bebouwingslinten.

 

Er is een duidelijk onderscheid tussen de beide bebouwingslinten. Het oudere bebouwingslint, langs de noordzijde van de Dokter Larijweg met vaak een aangebouwde ouderwoning is veel dichter bebouwd dan het lint aan de zuidzijde. De overwegend grotere boerderijen langs de jongere as liggen op grotere afstand van elkaar en geven een minder aaneengesloten beeld dan bij het noordelijke lint.

Plattegrond

De dorpskernen

De kernen behoren tot het dubbellint maar buiten het welstandsbeleid. Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen wil de eigenaren/gebruikers van de in de kernen gesitueerde boerderijen  betrekken bij het streven naar  het behoud en/of versterken van de kwaliteit van deze bebouwing en de daarbij behorende erven. Het gaat hier om de boerderijen binnen de bebouwde kommen langs Haakswold, Boerpad, Dijkhuizen, Wolddijk, Dokter Larijweg en Oosteinde