Hoge Akkers

Op deze pagina is meer te lezen over de ontwikkeling van de Hoge Akkers. Zie de nieuwsberichten hieronder.

 

 

 

19 mei 2022 

Bestemmingsplan uitbreiding Hoge Akkers ligt ter inzage

Uitbreiding Hoge Akkers.
Uitbreiding Hoge Akkers.
Foto: Artizzl Media

Ruinerwold – Er komt eindelijk wat meer schot in de ontwikkeling van de nieuwe fase van bedrijventerrein Hoge Akkers in Ruinerwold. Vanaf vandaag ligt het ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding voor iedereen ter inzage. Het gaat om 6,5 hectare grond en het plan sluit aan op perceel Haakswold 11.

Het bedrijventerrein Hoge Akkers wordt uitgebreid met 24 kavels. Op het bestaande terrein is geen ruimte meer beschikbaar. De laatste kavel op het bedrijventerrein is in 2018 verkocht en sindsdien is er veel vraag naar nieuwe kavels. Vorig jaar heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen en daarop is een aantal inspraakreacties gekomen. Deze reacties zijn verwerkt in het huidige ontwerpbestemmingsplan. Naar aanleiding van de reacties zijn nieuwe verkeerstellingen uitgevoerd, na overleg met het waterschap is de waterparagraaf aangevuld, er is een beeldkwaliteitsplan opgesteld en toegevoegd en daarin wordt rekening gehouden met de bestaande historische en landschappelijke waarden van het gebied.

Landschappelijke inpassing

Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt begonnen met aanleg van de landschappelijke inpassing (beplanting). Het ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan liggen van 19 mei tot en met 29 juni ter inzage op het gemeentehuis in Zuidwolde. Het plan is ook op internette vinden en wel via dewolden.nl/bestemmingsplan .

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een zienswijze over dit ontwerpplan en het beeldkwaliteitsplan bij de gemeenteraad indienen. Na de inzagetermijn worden eventuele zienswijzen behandeld en wordt een informatiebijeenkomst ingepland voor alle ondernemers die een optie hebben op een kavel of die op de reservelijst staan. Definitieve besluitvorming op het ontwerpbestemmingsplan vindt na de zomer plaats.


juli 2021:

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘UITBREIDING HOGE AKKERS, RUINERWOLD’

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Uitbreiding Hoge Akkers, Ruinerwold’

Burgemeesters en wethouders van De Wolden maken bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan ‘Ruinerwold, uitbreiding Hoge Akkers’ ter inzage wordt gelegd. Deze publicatie is ook een kennisgeving overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

Het planplattegrond hoge akkers

De voorgenomen uitbreiding van bedrijventerrein Hoge Akkers vindt plaats in westelijke richting, aansluitend op het bestaande bedrijventerrein en ten zuiden van Haakswold 11 (zie kaartje). Een deel van het huidige bedrijventerrein wordt meegenomen (meest westelijke strook van het bestaande terrein) evenals de noordelijk gelegen agrarische gronden (blijft agrarisch). Ook wordt een nieuwe ontsluitingsweg richting Haakswold (oostelijk langs perceel Haakswold 11) in het plan verwerkt.

Ter inzage

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt van 15 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021 ter inzage voor inspraak. Inzien kan via:

NL.IMRO.1690.2020BP1006002-VO01

Informatie

Voor informatie en vragen omtrent het plan kunt u verder terecht bij Ramon ter Stege (email: r.ter.stege@dewoldenhoogeveen.nl) of Dick Roessink (email: d.roessink@dewoldenhoogeveen.nl).

Inspraak

Iedereen kan tijdens de bovengenoemde inspraaktermijn bij het college van burgemeester en wethouders een inspraakreactie indienen op het voorontwerp bestemmingsplan. U kunt dit schriftelijk doen via Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde.

Titel

Feb 2021:

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Haakswold 11 in Ruinerwold’

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders van De Wolden bekend dat er een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel Haakswold 11 in Ruinerwold. Ook vindt hierover vooroverleg plaats met de wettelijke partners, zoals waterschap en provincie.

Plan

Het initiatief omvat de verplaatsing van het bedrijf Timmerman Sierbestrating BV van de Dokter Larijweg naar deze locatie aan het Haakswold. Het betreffende perceel is een voormalige agrarische bedrijfslocatie die door deze ontwikkeling op een zorgvuldige wijze opnieuw wordt ingevuld. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de inpassing in het landschap en de uitstraling van het perceel richting het Haakswold.

Informatie
Het plan is nog in voorbereiding, waardoor er nog geen gelegenheid is om een zienswijze in te dienen. De stukken liggen ook nog niet ter inzage. Wel zal de Dhr. H. Timmerman direct omwonenden informeren over de plannen, waarbij gereageerd kan worden op het plan, vragen per mail is ook mogelijk info@timmermansierbestrating.nl . Ook kunt u eventueel informatie inwinnen bij de gemeente via dhr. Roessink (d.roessink@dewoldenhoogeveen.nl) of dhr. Ter Stege (r.ter.stege@dewoldenhoogeveen.nl).

Ontwerpbestemmingplan
Nadat eventuele reacties van de omwonenden, de wettelijke partners en de gemeente zijn besproken en waar nodig behandeld zal de wettelijke procedure voor dit plan gaan starten met de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan. Hiervan wordt t.z.t. melding gemaakt door publicatie in de Wolder Courant. Op dat moment kan er eventueel een zienswijze naar voren gebracht worden.